joi, 26 aprilie 2012

ANUNT

Anunţ privind achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar - papetarie  

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de de materiale de natura obiectelor de inventar - papetarie in cadrul Proiectului “Calificarea și orientarea profesională a angajaților din sectorul sanitar din regiunea București-Ilfov - O șansă pentru viitor!” ID79500

Data publicării anunţului: 26 aprilie 2012

Uniunea Sindicală Sanitas București (USSB), cod de identificare fiscală 8096109 cu sediul in municipiul Bucuresti B-dul Nicolae Balcescu nr.21, etaj 5, sector 1, Romania, tel: 021/3181431, fax: 021/3181433, poştă electronică: sanitasbucurești@gmail.com, prin reprezentant legal Președinte Viorel Ioan HUSANU, anunță deschiderea competiției pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziție de materiale de natura obiectelor de inventar  - papetarie, cod CPV 30199000-0, prin procedura de prospectare de piață „studiu al pietei” constând în primirea de oferte ca urmare a anunțului publicitar, reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007- 2013.

Uniunea Sindicală Sanitas București (USSB), este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Calificarea și orientarea profesională a angajaților din sectorul sanitar din regiunea București-Ilfov - O șansă pentru viitor!”, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” domeiul major de intervenţie 2.3. „Acces și participare la formare profesională continuă”, conform contractului POSDRU/108/2.3/G/79500.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Achizitorul va intocmi clasamentul in ordinea descrescatoarea a ofertelor de pret primite. Oferta va fi prezentată în lei.

Achizitorul va informa operatorii economici participanti la procedura de atribuire asupra rezultatului procedurii. Informarea operatorilor economici se va face in scris utilizand unul din urmatoarele mijloace : telefon, fax, e-mail, servicii postale.

Decizia autoritatii contractante/achizitorului cu privire la rezultatul selectiei poate fi contestata printr-o contestaţie depusă în scris la sediul achizitorului in termen de maxim 48 ore de la data comunicarii rezultatului selectiei.

Contestaţia va fi analizată de o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin decizie a Preşedintelui Uniunii Sindicală Sanitas București (USSB). Rezultatul admiterii sau respingerii acesteia este comunicat in termen de maxim 48 ore de la data inregistrarii contestatiei si este irevocabil.

Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numarul de telefon  0751.22.77.14. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi Uniunea Sindicală Sanitas București (USSB),  la adresa: Str Sfantul Ilie nr.5 et. 4 ap 4-7, Sector 4 Bucuresti cod postal 040114. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com, sanitasbucuresti@gmail.com

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 03.05.2012, ora 11.00

Obiectul contractului il constituie achizitia de materiale consumabile - papetărie, necesare fundamental ca suport material-informaţional, suport documentar, suport justificativ pentru derularea tuturor activităţilor/ subactivităţilor, in cantitatile si cu caracteristicile precizate in tabelul de mai jos :Nr. Crt.
Denumire produs
Cantitate

U.M.
1
Hartie copiator A4 500 coli
50
Top
2
File protectie A4 100 buc/set
10
Buc
3
Dosar plastic cu sina si perforatii diverse culori
450
Buc
4
Biblioraft plastifiat A4 70 cm diverse culori
50
Buc
5
Separatoare carton
10
Buc
6
Pix cu mecanism
50
Buc
7
Creion mecanic 0,5 mm
3
Buc
8
Mine creion mecanic 0,5 mm 10 buc/set
3
Set
9
Capsator 24/6 22 coli
2
Buc
10
Capsator 40/4
1
Buc
11
Capse 23/10 , 23/17 1000 buc/cut.
2
Cut
12
Perforator  25 coli
2
Buc
13
Perforator pt. 65 coli
3
Buc
14
Decapsator
5
Buc
15
Agrafe 33 mm 100 buc/cut.
21
Cut
16
Agrafe 50 mm
10
Cut
17
Capse 24/6 1000 buc/cut.
19
Cut
18
Fluid corector
11
Buc
19
Tus
10
       Buc
20
Notes adeziv 75*75mm
40
Buc
21
Notes adeziv 75*127mm
10
Buc
22
Index adeziv 4 culori/set
20
Set
23
Set instrumente metalice pt birou 5 piese
3
Set
24
Textmarker
16
Buc
25
Permanent marker negru
12
Buc
26
Agenda A4 datata/nedatata
3
Buc
27
Carton diplome 160 gr
1
Set
28
Rigla 30 cm
3
Buc
29
Radiera
3
Buc
30
Foarfeca 21 cm
5
Buc
31
Cutter mare
3
Buc
32
Banda adeziva 19*33 cu dispenser
10
Buc
33
Banda adeziva 48*66 transparenta
5
Buc
34
Buretiera cu gel
3
Buc
35
Pix cu gel  rosu
10
Buc
36
Pix cu gel negru
10
Buc
37
Pix cu gel  albastru
10
Buc
38
Plic C4 alb siliconic
150
Buc
39
Plic B4 cu burduf 5 cm
20
Buc
40
Marker whiteboard
10
Buc
41
Rezerva flipchart 50 coli
2
Buc
42
Notes adeziv 4 cul/set 76*14mm
40
Set
43
Banda corectoare
20
Buc
44
Calculator de birou 16 digiti
2
Buc
45
Mapa plastic plic cu arici
10
BucMod de prezentare a ofertei :

Oferta se poate depune direct la sediul din: Str Sfantul Ilie nr.5 et. 4 ap 4-7, Sector 4 Bucuresti cod postal 040114. In cazul transmiterii ofertei prin posta, ofertantul va lua in calcul durata transportului postal astfel incat oferta sa fie inregistrata la sediul achizititorului pana la data termenului limita precizat.

Oferta se va depune  in plic sigilat şi stampilat, pe care se va mentiona cu majuscule:

a) OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR - PAPETARIE in cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/79500 cu titlul “Calificarea și orientarea profesională a angajaților din sectorul sanitar din regiunea București-Ilfov - O șansă pentru viitor!”

b) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 03.05 2012, ORA 11:00

Propunerea tehnică va trebui să răspundă punct cu punct la cerinţele specificatiilor tehnice astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei dintre propunerea tehnică şi cerinţele din Caietul de sarcini/anunt.

In cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit, prin trimiteri la specificatii si oferta, daca produsele ofertate  raspund cerintelor tehnice din caietul de sarcini (formularul 1 propunerea tehnica).

Propunerea financiara va fi exprimata in lei, nu va contine TVA si va fi insotita de formularul de oferta financiara anexat (formularul 2). Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru intreaga gama de produse solicitate, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Termenul de valabilitate al ofertei : 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.Cerinte minime de calificare:I.Situaţia prestatorului / ofertantului se va dovedi prin :- Declaraţia privind eligibilitatea – Formular 12 A

- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, Formular 12 B.

- Completarea Anexei 11 – „Informatii generale” si declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3( trei) ani,II. Exercitarea capacităţii profesionale se va dovedi prin :Certificat de înregistrare a persoanei juridice eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, copie, din care să rezulte numarul sub care ofertantul este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si obiectul principal/ secundar de activitate al ofertantului in domeniul achizitiei.III. Experienta similara :Se va dovedi prin semnarea unei Declarati pe propria raspundere, data sub sanctiunea prevederilor faptei de fals in acte publice/declaratii, privind lista principalelor livrari de produse, prestari de servcii, in ultimii 3 (trei) ani, conform formular Anexa 12.Durata contractului : 1 luna de la semnare.

Modalitatea de realizare a contractului este executarea imediata, livrare intr-o singura transa.Termenul de livrare: maxim 5 zile de la data semnarii contractului. Livrarea se va face in conditii DDP beneficiar, la sediul din str. Ceasornicului nr.8, sector 1, Bucuresti.

Recepţia cantitativă şi calitativă se va efectua la data livrării produselor la sediul achizitorului şi se va finaliza prin semnarea de către reprezentanţii ambelor părţi a unui Proces Verbal de recepţie.

Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, fără defecte de material sau manopera şi că acestea vor asigura îndeplinirea performanţelor din specificaţia tehnică.

Plata produselor se va face pe baza de factura emisa de furnizor, in termen de 5 zile lucratoare de la livrarea si semnarea procesului verbal de receptie a marfii.Oferta financiara prezentata va include costurile de transport, manipulare si, daca este cazul, montaj si va fi ferma pe toata durata contractului.Preşedinte,

Uniunea Sindicală Sanitas București (USSB),

            Viorel Ioan HUSANU

Niciun comentariu:

Arhivă blog