luni, 7 noiembrie 2011

Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali sesiunea 2011 va fi organizat în perioada 10-11 noiembrie 2011, astfel:
10.11.2011- examen pentru asistenții medicali generaliști;
11.11.2011- examen pentru moașe și asistenți medicali.
IMPORTANT:
„Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).”

Asistenţii medicali care îndeplinesc condiţiile de mai sus, nu vor susţine examenul de grad principal, fiind promovaţi în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD) cu grad principal, după 3 ani de vechime ca asistent medical cu (S) sau cu (SSD).
Înscrierile se fac la direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în perioada 17-28.10.2011.

Taxa de participare la examen este de 120 lei, sumă ce se va depune în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, cod 010024.

Specialitățile la care se organizează examenul de grad principal sunt:
-asistent medical generalist;
-moașă/obstetrică-ginecologie;
-asistent medico-social;
-asistent igienist de cabinet stomatologic;
-asistent medical stomatologie;
-balneofizioterapie;
-farmacie;
-igienă-sănătate publică;
-laborator;
-nutriție-dietetică;
-radiologie-imagistică medicală.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:
- cerere de înscriere cu datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia dintre următoarele instituții de învățământ: școala postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea de asistență medicală/moașă;
- copia atestatului de echivalare, după caz;
- adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
- copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
- dovada plății sumei de participare la examen.


METODOLOGIE


CAPITOLUL IV
Organizarea şi desfăşurarea examenului (test grilă)

Art. 17. (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilită de către preşedintele comisiei centrale de examen elaborează testul grilă pentru fiecare specialitate.
(2) Testul grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 2 ore.
(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.
(4) Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.
Art. 18. (1) Comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului grilă şi a grilei de corectură cu două zile înainte de începerea examenului, la sediul OAMGMAMR.
(2) Testul grilă, grila de răspuns şi grila de corectură se predau comisiei centrale de examen în format electronic şi vor fi păstrate în condiţii de securitate stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.
(3) Testul grilă şi grila de răspuns se vor transmite comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei locale, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea examenului, conform instrucţiunilor comisiei centrale.
(4) Grila de corectură se va transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte de finalizarea examenului.
(5) Testul grilă şi grila de răspuns se multiplică de către persoanele nominalizate de preşedintele comisiei locale, în condiţii de securitate, în spaţii stabilite de preşedintele comisiei locale de examen sau/ şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta, pentru fiecare specializare în parte, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi, la care se asigură şi o rezervă de 10% pentru testul grilă, respectiv 20% pentru grila de răspuns.
(6) Grila de corectură se multiplică într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specializare.
(7) După multiplicare, comisia locală de examen face pachete care conţin:
a) un plic/pachet sigilat cu testele grilă şi grilele de răspuns pentru specializarea asistent medical generalist;
b) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru specializarea asistent medical generalist;
c) un plic/pachet sigilat cu testele grilă şi grilele de răspuns pentru celelalte specializări;
d) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru celelalte specializări.
e) pentru fiecare specialitate se desemnează un responsabil pentru grila de întrebări, care îşi asumă în scris responsabilitatea privind corectitudinea întrebărilor.
(8) Pachetele cu documentele de examen se transportă de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale, în condiţii de siguranţă în sălile de examen.
Art. 19. Exigenţe cu privire la formularea întrebărilor:
a) conţinutul să fie clar exprimat;
b) formularea să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pentru examen;
c) să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii şi bibliografiei pentru examen;
d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.
Art. 20. (1) Sălile de examen în care se desfăşoară testul grilă sunt stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de capacitatea acestora şi numărul de candidaţi.
(2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte responsabilul de sală şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.
(3) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:
a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua examenului până la ora 12.00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul grilă în sala respectivă, în ordine alfabetică;
b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului grilă;
c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;
d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;
e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test grilă şi o grilă de răspuns;
f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora, până la începerea probei;
g) verifică existenţa unor semne distinctive pe testele grilă şi grilele de răspuns, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare „Anulat”, cu semnătura proprie, şi asigură un nou test - grilă sau grilă de răspuns candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f); la fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie grila de răspuns, fără să depăşească timpul afectat probei;
h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen „Retras”; cei care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei, predau şi testul grilă;
i) întocmeşte proces verbal în cazul în care au loc evenimente deosebite, document semnat şi de supraveghetori şi de 3 candidaţi din sala respectivă;
j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns;
k) verifică răspunsurile din grilă şi notează pe acestea punctajul obţinut;
l) după terminarea probei şi evaluarea grilelor de răspuns, ambalează în plicuri separate grilele de răspuns corectate, grilele cu menţiunea „Retras” şi, împreună, grilele nefolosite şi cele cu menţiunea „Anulat”; pe fiecare plic se menţionează sala, numărul de candidaţi şi numărul de grile;
m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. l), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul grilă şi, unde este cazul, procesul verbal prevăzut la lit. i).
Art. 21. În timpul desfăşurării testului grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, în afara memebrilor comisiei locale de examen.
Art. 22. (1) În ziua examenului responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen la ora 08.00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă.
(2) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.
(3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber.
(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.
(5) În prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de săli citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului.
(6) În sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se consemnează în procesul verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.
Art. 23. Pachetele conţinând testele grilă şi grilele de răspuns se deschid la ora 09.30, în prezenţa tuturor responsabililor de săli, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din sala respectivă. Fiecare responsabil de sală preia, sub semnătură, testele grilă şi grilele de răspuns.
Art. 24. (1) În ziua de examen la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.
(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specializarea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil.
(3) Din momentul primirii testelor grilă şi grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.
(5) Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.
(6) Pe fiecare grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele comisiei locale de examen aplică ştampila instituţiei organizatoare şi semnează.
Art. 25. După expirarea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea grilei. Testul grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.
Art. 26. (1) În ziua de examen, după ora 11.30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile de examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură.
(2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.
Art. 27. (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.
(2) Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu.
(3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.
(4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.
(5) Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de candidat şi de cei 2 candidaţi care au asistat la corectare. Candidatul semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.
(6) După finalizarea procesului de corectare a grilelor de răspuns, responsabilul de sală, în prezenţa unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, ambalează şi sigilează toate grilele de răspuns şi catalogul probei într-un plic.
Art. 28. (1) Candidaţii pot să conteste rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.
(2) După soluţionarea contestaţiilor, la sediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se afişează, pe specialităţi, în ordine alfabetică, tabelele nominale cu rezultatele finale obţinute de candidaţii în cadrul examenului de grad principal.

Niciun comentariu:

Arhivă blog