joi, 25 septembrie 2008

Statutul Uniunii Sindicale SANITAS Bucuresti


STATUTUL UNIUNII SINDICALE SANITAS

BUCUREŞTI

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art 1: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti este constituită în baza liberului consimţământ exprimat de Membrii sindicatelor legal constituite la nivelul unităţilor sanitare, de asistenţă medico-socială, de asistenţă socială, ocrotire, serviciile în sistem public, serviciile în sistem public privat, serviciile în sistem privat şi la nivelul altor activităţi şi servicii conexe.

Art. 2: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti este o organizaţie independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice, faţă de patronat şi faţă de oricare alte organizaţii.

Art. 3: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti este afiliată Federaţiei SANITAS din România în baza liberului consimţământ al membrilor săi şi are sediul în Bucureşti, Bdul Nicolae Bălcescu, nr. 21, sector 1, etj. 5.

Art. 4: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti funcţionează ca persoană juridică pe baza Statutului propriu şi a Hotărârii Judecătoreşti conform Încheierii de şedinţă nr. 2117/13.12.1991, dosar 2136 /PJ/1990-Judecătoria sector 1.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE ALE UNIUNII SINDICALE SANITAS BUCUREŞTI

Art. 5: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti are ca obiectiv principal organizarea unităţii şi forţei de acţiune a membrilor săi pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor generale ale membrilor săi.

Art. 6 : Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti promovează relaţiile de colaborare şi solidaritate cu toate organizaţiile sindicale, naţionale şi internaţionale, care susţin aspiraţiile democratice, dreptatea socială, libertatea şi pacea.

Art.7: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti promovează şi susţine elaborarea unor proiecte de acte normative referitoare la sectorul sanitar, de asistenţă socială, ocrotire, serviciile în sistem public, serviciile în sistem public privat, serviciile în sistem privat şi alte servicii conexe, pentru protecţia socială a tuturor salariaţilor, membri de sindicat.

Art.8: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti susţine şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, juridice, culturale, sportive şi turistice ale membrilor de sindicat care formează organizaţiile componente sau sunt înscrişi individual la Uniune.

Art. 9: Pentru realizarea obiectivelor propuse, Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a) sesizarea, petiţia, interpelarea, protestul scris;

b) negocierea, medierea, concilierea;

c)întrunirea, pichetul de protest, mitingul, marşul,demonstraţia;

d) greva, sub toate formele prevăzute de lege;

e) orice alte mijloace prevăzute de legislaţia internă sau convenţiile internaţionale ratificate de statul român.

CAPITOLUL III

PRINCIPII DE ORGANIZARE

Art. 10: Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti sunt unitatea de acţiune sindicală, democraţia, solidaritatea, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, alegerile democratice, la nivel de Uniune, ca si la Federaţia SANITAS din România si Confederaţie

Art. 11: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti este formată din organizaţiile sindicale SANITAS legal constituite la nivelul unităţilor conform art. 1 din prezentul Statut şi din membrii înscrişi individual care respectă prevederile prezentului Statut.

a) Solicitarea calităţii de MEMBRU al Uniunii se face pe baza votului liber exprimat al organului de conducere al organizaţiilor legal constituite la nivelul unităţilor sanitare, cu aprobarea Consiliului Municipal al Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti.

b) Solicitarea de membru individual înscris se face cu acordul Biroului Operativ al Uniunii, cu angajamentul scris de a respecta prezentul Statut.

c) Calitatea de MEMBRU al Uniunii poate fi dobândită de o singură organizaţie legal constituită la nivelul fiecărei unităţi sanitare.

Art. 12: Alin.1 Organizaţiile sindicale afiliate la Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti sunt formate din membrii de sindicat care provin din rândul personalului medico-sanitar, de specialitate, auxiliar, tehnic, administrativ, inclusiv funcţionarii publici, reuniţi indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice, religie şi vârstă, după caz .

Alin.2 În organizaţiile sindicale SANITAS mai pot avea calitatea de membri asociaţi: elevii, studenţii, şomerii şi pensionarii din domeniile sanitar şi medico-social.

Art. 13: Alin.1 Calitatea de MEMBRU al Uniunii se pierde în următoarele situaţii:

a) retragerea organizaţiei afiliate prin votul liber exprimat în Adunarea Generală a organizaţiei respective;

b) dizolvarea organizaţiei afiliate

c) excluderea din Uniune ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Statut

d) neinvitarea vreunui membru desemnat al Biroului Operativ al U.S.S.B. la Adunarea de alegeri a Organizaţiei Membre.

e) Întârzierile la plata cotizaţiei mai mult de 3(trei) luni consecutiv fără aprobarea Consiliului Municipal.

Alin.2 Calitatea de membru individual se pierde prin solicitare scrisă de retragere din sindicat sau prin excludere.

Art. 14: Pierderea calităţii de MEMBRU şi membru individual determină anularea oricărui drept asupra patrimoniului Uniunii.

Art. 15: Afilierea MEMBRILOR la Uniune se face la recomandarea Biroului Executiv, prin aprobarea de către Consiliul Municipal a cererii de afiliere la care se anexează:

a) Statutul propriu elaborat în concordanţă cu statutul Uniunii

b) Hotărârea judecătorească privind dobândirea personalităţii juridice.

c) Procesul verbal din care să reiasă acordul Adunarii Generale cu privire la afilierea organizatiei la U.S.S.B.

Art. 16: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi formula programe proprii de acţiune pe baza votului liber exprimat al Membrilor săi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 17:

a) Alegerea membrilor Biroului Operativ - Preşedinte, Primvicepreşedinte, Vicepreşedinţi respectiv Secretar General - se face prin vot secret de către Conferinţă, odată la 4 ani.

b) Alegerea Şefului Comisiei de Cenzori se face prin vot secret de către Conferinţă, odată la 4 ani iar a celorlalţi membri ai comisiei se face de Consiliul Municipal, odată la patru ani.

Art. 18: În cazul dizolvării Uniunii, patrimoniul se împarte între MEMBRII existenţi la data dizolvării, proporţional cu numărul membrilor fiecărei organizaţii afiliate şi a membrilor individuali înscrişi. În acest caz, Comisia de cenzori se transformă în Comisia Municipală de Dizolvare care va supune aprobării Consiliului Municipal, raportul de dizolvare al Uniunii.

Art. 19: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti se poate afilia liber consimţit la organizaţii sindicale din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

A) DREPTURILE

Art. 20: Să fie reprezentaţi în organele de conducere şi coordonare la toate nivelurile.

Art. 21: beneficieze de sprijin în susţinerea acţiunilor revendicative la nivel de unităti conform art. 1 sau la locul de muncă unde sunt angajaţi

Art. 22: Să beneficieze de asistenţă de specialitate şi să fie reprezentaţi de Uniune în faţa organizaţiilor sindicale, profesionale şi patronale, precum şi în relaţia cu organele puterii de stat, instituţiile publice,organismele guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale, la toate nivelurile, după caz.

Art. 23: Să fie informaţi periodic asupra activităţii USSB.

ART 24: li se faciliteze accesul prin reprezentare la organele puterii de stat, instituţiile de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale.

Art. 25: Să beneficieze de serviciile sindicale asigurate de Uniunea Sindicala SANITAS Bucuresti.

Art. 26: se retragă din Uniune în conformitate cu prevederile statutare.

Art. 27: prezinte şi susţină fără nici un fel de îngrădire moţiuni, amendamente, rezoluţii, programe proprii de acţiune în interesul general al Uniunii.

Art. 28: fie reprezentaţi de Uniune în faţa organizaţiilor sindicale, profesionale şi patronale, precum şi în relaţia cu organele puterii de stat, instituţiile publice,organismele guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale, la toate nivelurile, după caz.

B) OBLIGAŢII

Art. 29: respecte Statutul Uniunii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Municipal ca şi hotărârile acestuia.

Art. 30: Alin.1 Să respecte termenele şi cuantumurile stabilite cu titlu de contribuţie la constituirea fondului municipal.

Alin.2 Întârzierile la plata cotizaţiei mai mult de 3 (trei) luni consecutiv se sancţionează conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Municipal .

Art. 31: participe activ la toate acţiunile iniţiate de organele de conducere ale U.S.S.B. şi să le informeze asupra activităţii proprii .

Art. 32: nu iniţieze nici o acţiune în numele şi / sau împotriva intereselor Uniunii, să nu denigreze organizaţia sau să nu întreprindă vreo acţiune care să aducă prejudicii de imagine şi financiare acesteia ca şi Membrilor.

Art. 33: respecte Hotărârile şi Deciziile organelor de conducere ale U.S.S.B.

C ) RECOMPENSELE

Art. 34: Membrii Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, execuţie şi control, au dreptul la recompense morale şi materiale, conform Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale USSB.

D) SANCŢIUNILE

Art. 35: Membrii Uniunii şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, execuţie şi control, pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor statutare conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Municipal .

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 36: Organele de conducere ale Uniunii sunt:

a) Conferinţa

b) Consiliul Municipal

c) Biroul Executiv

d) Biroul Operativ

e) Preşedinte

A) CONFERINŢA UNIUNII

Art. 37: Conferinţa este organul suprem de conducere al Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti şi se întruneşte odată la doi ani sau în sesiune extraordinară, la convocarea Consiliului Municipal.

Art. 38: Este statutar constituită în prezenţa a 1 / 2+1 din numărul delegaţilor desemnaţi de organizaţiile afiliate, pe baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Municipal şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

Art. 39: Alege si revoca prin vot secret Preşedintele Uniunii, ceilalţi membri ai Biroului cu majoritate simplă.

Art. 40: Aprobă modificările de Statut, şi validează modificările la Statut elaborate de Biroul Executiv şi validate de Consiliul Municipal.

Art. 41: Validează întreaga activitate a Uniunii desfăşurată pe perioada dintre Conferinţe.

Art. 42: Aprobă strategia Uniunii pe perioada dintre Conferinţe.

Art. 43: Acordă mandat de conducere Consiliului Municipal pe perioada dintre Conferinţe.

Art. 44: Analizează şi aprobă activitatea Consiliului Municipal dintre Conferinţe.

B) CONSILIUL MUNICIPAL

Art. 45: Este organul de conducere al Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti pe perioada dintre Conferinţe .

Art. 46:

Alin.1 Se constituie de drept din liderii organizaţiilor legal constituite la nivelul unităţilor sanitare, de asistenţă socială, ocrotire, unităţilor în sistem public, unităţilor în sistem public – privat, unităţilor în sistem privat şi la nivelul altor activităţi şi servicii conexe din Municipiul Bucureşti, membrii Biroului Executiv al Uniunii şi / sau reprezentanţi mandataţi ai organizaţiilor afiliate, reprezentanţi ai membrilor înscrişi individual, cu aprobarea acestuia.

Alin.2 Reprezentanţii organizaţiilor sindicale aflate în afara mandatului precum şi reprezentanţii membrilor înscrişi individual pot participa la lucrările Consiliului Municipal fără drept de vot.

Art. 47: Alin.1 Este statutar constituit în prezenţa a 1/2+1din numărul reprezentanţilor organizaţiilor legal constituite, afiliate Uniunii şi ia hotărâri cu majoritate simplă, conform normei de reprezentare.

Alin.2 Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea a 1/3 din numărul Membrilor Consiliului Municipal, Biroului Executiv, a Preşedintelui sau la cererea motivată a Şefului Comisiei de Cenzori.

Art. 48: Hotărârile Consiliului Municipal sunt obligatorii pentru Membrii Uniunii, dar şi pentru membrii Biroului Executiv, Biroului Operativ şi Comisiei de cenzori.

Art. 49: Aprobă bugetul anual al Uniunii şi proiectul de venituri şi cheltuieli pentru anul calendaristic următor.

Art. 50: Aprobă la propunerea Biroului Executiv, eşalonarea contribuţiilor financiare restante către Uniune ale organizaţiilor afiliate, numai în cazuri justificate şi în baza raportului Comisiei de cenzori.

Art. 51: Hotărăşte afilierea sau excluderea unor membri ai Uniunii, la propunerea Biroului Executiv

Art. 52: Hotărăşte afilierea şi retragerea Uniunii la / de la alte organisme locale şi naţionale, la propunerea Biroului Executiv

Art. 53: Aprobă strategia anuală a Uniunii corelată cu strategia stabilită de Conferinţă pe termen de 4 ani, în concordanţă cu strategia organizaţiilor la care este afiliată USSB .

Art. 54: Aprobă Organigrama Uniunii si structura organizatorică, respectiv numărul de posturi salarizate.

Art. 55:

a) Aprobă cuantumul contribuţiei la fondul propriu al Uniunii şi al altor contribuţii determinate de afilierea acesteia la alte organizaţii.

b) Hotărăşte cuantumul cotizaţiilor organizaţiilor Membre, precum şi a membrilor înscrişi individual .

Art.56: Hotărăşte convocarea Conferinţei Extraordinare pentru completarea componenţei Biroului Operativ în următoarele cazuri:

a) suspendare

b) demisie

a) deces

d) condamnare pentru fapte penale ,

e) limitarea în exerciţiul drepturilor civile ,

f) stabilirea în străinătate ,

g) dobândirea de funcţii incompatibile cu cele deţinute ,

h) certificat de handicap psihic,

i) revocarea sau excluderea pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută.

Art. 57: Alege prin vot deschis membri Comisiei de Cenzori, sau realege membri comisiei în cazurile enumerate la Art. 56 în acelasi fel.

Art. 58: Validează sau invalidează contestaţiile aduse activităţii Biroului Executiv.

Art. 59: Acordă mandat de conducere Biroului Executiv pe perioada dintre şedinţele Consiliului Municipal .

Art. 60: Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Conferinţa .

Art. 61: Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Municipal, Biroului Executiv, Comisiei de Cenzori, Comisiei de Disciplină şi Regulamentul de deconturi al USSB.

Art. 62: Validează Regulamentele de organizare şi funcţionare a departamentelor şi compartimentelor, elaborate de Biroul Executiv .

Art. 63: Analizează şi hotărăşte asupra propunerilor Biroului Executiv privind recompensele, sancţiunile, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Municipal.

Art. 64: Alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori la propunerea Biroului Executiv .

Art. 65: Desemnează Comitetul Municipal de Organizare a Acţiunilor de Protest, Comisia de Negociere şi acordă mandat de reprezentare Membrilor Consiliului Municipal la propunerea Biroului Executiv.

Art. 66: Alege din rândurile liderilor organizaţiilor afiliate, 5 (cinci) membri ai Biroului Executiv- pe o perioadă de 2 (doi) ani, pe bază de candidatură prin vot secret .

Art. 67: Hotărăşte deschiderea şi închiderea conflictelor de muncă la nivel municipal.

Art. 68: Desemnează şi revocă titularii departamentelor şi compartimentelor, la propunerile Biroului Executiv.

Art. 69: Analizează periodic activitatea Biroului Executiv şi soluţionează contestaţiile privind hotărârile acestuia.

Art. 70. Alege din rândul membrilor Consiliului Municipal, Comisia de Disciplină la nivelul Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti care va fi formată din 5 membrii - preşedinţi ai organizaţiilor afiliate.

Art. 71: Hotărăşte constituirea unor fonduri cu destinaţii speciale la nivelul Uniunii.

Art. 72: Validează modificările Statutului Uniunii elaborate de Biroul Executiv şi le supune aprobării Conferinţei USSB.

Art. 73: Stabileşte principiile de salarizare în concordanţă cu cele stabilite de FSR, pentru structura de conducere, execuţie şi control a Uniunii .

C) BIROUL EXECUTIV

Art.74: Asigură conducerea Uniunii între sesiunile Consiliului Municipal prin şedinţe lunare ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui, fiind statutar constituit în prezenţa a 2/3 din membrii săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

Art. 75: Este constituit din membrii Biroului Operativ aleşi de Conferinţă şi din alti 5 lideri ai organizaţiilor afiliate, aleşi în Consiliul Municipal.

Art. 76: Propune spre validare Consiliului Municipal titularii departamentelor şi compartimentelor precum şi repartizarea acestora, în coordonarea membrilor Biroului Operativ si deasemeni aprobă posturile propuse de Biroul Operativ pentru angajare.

Art. 77: Aprobă regulamentul de funcţionare şi organizare al Comisiei de cenzori şi al departamentelor şi compartimentelor şi le supune validării Consiliului Municipal .

Art. 78: Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Consiliul Municipal.

Art. 79: Propune Consiliului Municipal recompense şi / sau sancţiuni.

Art. 80: Prezintă spre aprobare Consiliului Municipal proiectul de buget al Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti şi execuţia bugetară.

Art. 81: Reprezintă Uniunea în raporturile cu organele puterii de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale, organizaţiile nonguvernamentale şi îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de organele superioare de conducere ale Uniunii.

D) BIROUL OPERATIV

Art. 82: Asigură coordonarea şi conducerea activităţii curente a Uniunii între şedinţele Biroului Executiv.

Art. 83:

Alin.1 Se constituie din 6 membri aleşi prin vot secret de Conferinţă pe o perioadă de 4 ani.

Alin.2 Pe perioada exercitării mandatului, membrii Biroului Operativ vor desfăşura activitate pentru Uniune, conform hotararii Consiliului Municipal.

Art. 84: Biroul Operativ se compune din:

- Preşedinte,

- Primvicepreşedinte

- 3 Vicepreşedinţi

- Secretar General

Art. 85: Se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui şi este statutar întrunit în prezenţa a 4 membri şi ia hotărâri cu majoritate simplă, în caz de egalitate decizia va fi luată de Biroului Executiv.

Art. 86: Coordonează activitatea departamentelor şi compartimentelor, repartizate de către Consiliul Municipal la propunerea Biroului Executiv şi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv şi Consiliul Municipal.

E) PREŞEDINTE

Art. 87: Este ales de Conferinţă pe o perioadă de 4 ani prin vot secret

Art. 88: Reprezintă Uniunea în relaţia cu terţii.

Art. 89: Conduce şi coordonează activitatea membrilor Biroului Operativ, lucrările Biroului Executiv, ale Consiliului Municipal şi ale Conferinţei Uniunii.

Art 90: Convoacă Biroul Operativ, Biroul Executiv şi în alte cazuri excepţionale Consiliul Municipal, în şedinţe de lucru.

Art.91: Acordă mandat de reprezentare Primvicepreşedintelui sau în lipsa acestuia unuia dintre vicepreşedinţi.

Art. 92: Reprezintă Uniunea pe plan intern şi internaţional.

Art. 93: Emite decizii pentru desfăşurarea activităţii curente a Uniunii şi îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de organele superioare de conducere.

F) PRIMVICEPREŞEDINE

Art. 94: Îndeplineşte atribuţiile Preşedintelui în lipsa acestuia, în baza mandatului scris acordat.

Art. 95: Coordonează activitatea Vicepreşedinţilor şi a Secretarului General

Art. 96: Vicepresedintii si Secretarul General coordonează activitatea departamentelor şi compartimentelor stabilite de Consiliul Municipal la propunerea Biroului Executiv şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv şi Consiliul Municipal.

CAPITOLUL VI

ORGANELE DE EXECUŢIE

Art. 97: Organele de execuţie ale Uniunii sunt:

a) Departamentul Organizatoric,

b) Departamentul Socio – Profesional si informational

c) Departamentul Reformă-Negociere,

d) Departamentul Educaţional- Stiintific,

e) Departamentul de Tineret ,

f) Departamentul de Femei şi Egalitatea Şanselor ,

g) Compartiment Financiar-Contabil,

h) Compartiment de Relaţii Internaţionale – Presă si Imagine,

i) Compartiment Juridic,

j) Compartiment Resurse Umane,

Art.98: Structura internă a departamentelor şi compartimentelor se stabileşte pe baza Organigramei proprii elaborată de Biroul Operativ, aprobată de Biroul Executiv şi validată de Consiliul Municipal.

Art.99: Activitatea departamentelor şi compartimentelor se desfăşoară în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare proprii, elaborate de Biroul Executiv şi validate de Consiliul Municipal.

CAPITOLUL VII

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 100: Alin.1 Şeful Comisiei de Cenzori a Uniunii este ales de catre Conferinţă pe o perioadă de 4 ani, din rândul Preşedinţilor sau Şefilor Comisiilor de Cenzori ai organizaţiilor afiliate.

Alin.2 Comisia de Cenzori este compusă din şeful Comisiei şi alţi 2 membri, aleşi din rândul şefilor Comisiilor de Cenzori ai Membrilor Consiliului Municipal şi validaţi de acesta.

Art. 101: Comisia de Cenzori verifică periodic activitatea financiară şi economică a USSB, prezentând raportul detaliat în Consiliul Municipal.

Art. 102:

Alin.1 Comisia de Cenzori are în competenţă verificarea îndeplinirii obligaţiilor financiare ale MEMBRILOR către Uniune.

Alin.2 La solicitarea conducerii / Comisiei de Cenzori a organizaţiilor membre, verifică activitatea financiară şi/sau economică a acestora.

Art. 103: Comisia de Cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi funcţionare propriu aprobat de Consiliul Municipal la propunerea Biroului Executiv şi a Comisiei de Cenzori.

Art. 104: În sarcina Comisiei de Cenzori intră obligaţia instruirii periodice a corespondenţilor aleşi la nivelul organizaţiilor afiliate.

CAPITOLUL VIII

ORGANISMELE PROFESIONALE

Art. 105: Pentru punerea în aplicare a strategiei profesionale specifice, Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti poate constitui organisme profesionale a căror activitate este coordonată de Consiliul Municipal.

Art. 106 : În aplicarea strategiei profesionale specifice, Uniunea colaborează cu toate organizatiile profesionale din care fac parte membrii acesteia.

CAPITOLUL IX

ALTE ORGANISME ALE UNIUNII

Art. 107: Consiliul Municipal Bucureşti constituie, cu caracter temporar, Comitetul Municipal al Acţiunilor de Protest şi Comisia de Negociere.

Art. 108: Consiliul Municipal Bucureşti constituie, cu carácter permanente Comisia de Disciplina care isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Functionare propus de Biroul Executiv si aprobat de Consiliul Municipal

Art. 109: MEMBRII Uniunii achită lunar o contribuţie în cuantum de 1% din cotizaţia totală a membrilor de sindicat înscrişi în organizaţia respectivă, pentru Institutul “C. Noica” .

CAPITOLUL X

TITLURI ONORIFICE

Art. 110: Se pot acorda şi titluri onorifice, la propunerea Consiliului Municipal şi cu aprobarea Conferinţei Municipale: Preşedinte de Onoare; Membru Fondator.

CAPITOLUL XI

FONDURILE ŞI MIJLOACELE MATERIALE

Art. 111: Fondurile băneşti şi mijloacele materiale se constituie din:

- cotizaţiile achitate de organizaţiile afiliate şi cele ale membrilor înscrişi individual ;

- alte fonduri şi mijloace fixe realizate din alte surse potrivit prevederilor legale;

- cotizaţia membrilor de sindicat este în cuantum de 1% din venitul brut realizat lunar, deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit, corelată cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL XII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 112: Patrimoniul Uniunii Sindicale SANITAS Bucureşti este indivizibil şi netransmisibil, cu excepţia situaţiei de dizolvare, când acesta se împarte proporţional cu numărul membrilor organizaţiilor existente la data respectivă, conform legislaţiei în vigoare

Art. 113: Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti are siglă, ştampilă, insignă şi drapel propriu.

Art. 114: În organele de conducere ale Uniunii (Consiliul Municipal, Biroul Executiv, Preşedinte) nu pot exercita funcţii de conducere persoanele ce deţin alte funcţii incompatibile, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 115: Criteriile de selecţie ale candidaţilor în funcţiile de conducere a Uniunii sunt stabilite de Biroul Executiv şi validate de Consiliul Municipal Bucureşti.

Art. 116: Prezentul Statut a intrat în vigoare la data de 22.01.2011 odata cu adoptarea lui in Conferinţă.

Niciun comentariu:

Arhivă blog